1. Postanowienia ogólne

a) Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez firmę AGROVATIVE – Marcin Lis z siedzibą w Lasopole 8, 05-650 Chynów. Numer NIP: 797-162-89-57, prowadzącą sprzedaż instrumentów meteorologicznych za pośrednictwem Internetu – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL: www.stacjemeteo.pl

b) Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej Agrovative..

c) Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Kupujący może również kontaktować się i ustalać warunki zakupu bezpośrednio ze sprzedającym.

d) Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Klientem) w sklepie internetowym www.stacjemeteo.pl jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.

e) Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

2. Dane Klienta

a) Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia wyceny, transakcji zakupu lub rejestracji zakupionych produktów. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie wyceny lub zamówionego towaru oraz umożliwiających nadanie specjalnych przywilejów gwarancyjnych i cenowych – Agrovative nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.

b) Agrovative zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia oraz od nadania specjalnych przywilejów, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego),lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.

3. Polityka ochrony prywatności

a)      Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia przesłanie wyceny lub  dokonanie zakupów oraz nadanie przywilejów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).

4. Przedmiot działalności

a) Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.stacjemeteo.pl jest sprzedaż instrumentów meteorologicznych za pośrednictwem Internetu.

b) Agrovative prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych instrumentów meteorologicznych. Zdjęcia oferowanych instrumentów meteorologicznych są autorstwa firmy Agrovative lub Agrovative posiada prawo do korzystania z tychże zdjęć. Staramy się aby prezentowane zdjęcia miały najwyższą jakość i w dokładny sposób odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę wyrobów. Ewentualne nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych iAgrovative nie ponosi za nie odpowiedzialności.

5. Wycena

a)      Produkty w sklepie www.stacjemeteo.pl przed złożeniem zamówienia podlegają wycenie przez pracownika Agrovative. Klient musi najpierw dokonać wyboru produktów, którymi jest zainteresowany a następnie (musi dodać produkty do wyceny klikając przycisk DODAJ DO WYCENY).

b)      Aby uzyskać dokładną informację na temat cen oraz możliwych konfiguracji instrumentów meteorologicznych Klient musi wypełnić również pola PRZEZNACZENIE STACJI METEOROLOGICZNEJ oraz ewentualnie UWAGI. Pozwoli to na dokładne dopasowanie produktów oferowanych przez sklep do potrzeb Klienta.

c)      Po wysłaniu zapytania klient otrzyma potwierdzenie na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie wysłania zapytania.

d)     Agrovative w ciągu 48 godzin odeśle wycenę instrumentów meteorologicznych. Czas ten może ulec zmianie w sezonie urlopowym.

e)      Klient będzie również poinformowany o braku możliwości realizacji zamówienia.

f)       W trakcie wyceny pracownicy Agrovative mogą się kontaktować z Klientem telefonicznie lub mailowo w celu doprecyzowania wyceny oraz omówienia kwestii technicznych.

g)      Wycena może być sporządzona w różnych walutach. Ze względu na ryzyko kursu wymiany walut zazwyczaj wyceny sporządzane są w EUR w przeliczeniu na PLN.

h)      Wycena zawiera wyszczególnienie cen netto oraz brutto i obowiązujące stawki podatku VAT.

i)        W wycenie Agrovative informuje również Klienta o sposobie i koszcie dostawy.

6. Zakupy

a) Zamówienie w Sklepie internetowym składa się za pomocą formularza dostępnego na witryniewww.stacjemeteo.pl

b) Dodanie produktu do „koszyka”, oraz naciśnięcie przycisku potwierdzam oznacza złożenie zamówienia (oferty kupna).

c) Umowę uważa się za zawartą, jeśli w ciągu 24 godzin
roboczych od złożenia zamówienia, pracownik Sklepu internetowego potwierdzi dostępność produktu do  sprzedaży, a tym samym poinformuje o przyjęciu zamówienia do realizacji.

d) Zapłata za produkt uiszczana jest na podany rachunek bankowy Agrovative. Wpłata powinna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Zapłata ceny jest warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej umowy sprzedaży.

e) Pracownik Agrovative informuje o zmianach w zamówieniu. Informacje te wysyłane są na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu

7. Dostawa

a) Dostawa realizowana jest na obszarze Polski i innych krajów i następuje za pomocą firmy kurierskiej, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

b) Koszty dostawy wyszczególnione są osobno w wycenie. Koszty dostawy pokrywa Klient.

c)Agrovative nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajk itd.)

d) Termin realizacji złożonych zamówień ustalany jest indywidualnie z Klientem.

8. Wady, zwroty

a) Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) kupujący ma możliwość zwrotu zakupionych produktów w terminie do 10 dni od dnia sprzedaży przy zachowaniu faktury VAT.Zwrot odbywa się na koszt zwracającego. Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Dostarczony musi być w stanie nienaruszonym, czyli takim w jakim został dostarczony do klienta (także w oryginalnym opakowaniu). Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z regulaminem i obowiązującym prawem, Agrovative zwraca uiszczoną cenę nabycia w ciągu 14 dni roboczych na wskazane przez klienta konto bankowe. W wypadku zwrotu produktu  koszty dostawy do Klienta przy zwrocie towaru nie są zwracane.

b) Agrovative nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów.

c) Wady fizyczne (uszkodzenia) powinny być zgłaszane bezzwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania wysyłki.

d) Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki.

9. Prawa autorskie

a) Wszystkie produkty prezentowane na stronie www.stacjemeteo.pl znajdują się na niej za zgodą i wiedzą producenta instrumentów meteorologicznych.

10. Zakończenie

a) W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.